• Tel : 0 (212) 440 00 00 - Mobil : 0 (532) 651 98 15
  • turkay@turkayozdemir.com

YAYINLAR

ESERLER VE YAYINLAR


I. ULUSAL KİTAPLAR:
1- Uluslararası Taşıma Hukuku (Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu) (XXII +338 sahife İstanbul-2006

2- Taşıma Hukuku-Atatürk Üniversitesi Yayını-Ders kitabı-2012

3- Havacılık Hukuku-İstanbul Üniversitesi AUZEF yayını ders kitabı-2015

II. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER
1-‘Unfair and Abusive Callings of Performance Bonds Acording to Anglo-American Law and Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) issued by ICC’, MHB-Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Yıl 19-20, Sayı 1-2, 1999-2000 (Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul-2001, s.699-712.

2-‘İnançlı Olarak Yapılan Teminat Amaçlı Alacak Temlikleri’, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan Cilt.II, İstanbul-2003.

3-‘İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Alacaklı Temerrüdü ve Sözleşmeden Dönme’ Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.25-26, Ekim-2006.

4-‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Taşıma İşleri Yüklenicisine İlişkin Hükümlere Eleştirel Bir Bakış’ HPD Hukuki Perspektifler Dergisi’ S.9, Aralık-2006 (Araştırma Görevlisi Ramazan Durgut ile birlikte)

5-‘Uluslararası Tahkimde Sözleşme Serbestisi’ Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.1 S.2. 2006. (Araştırma Görevlisi Ramazan Durgut ile birlikte)

6-‘Anonim Şirket Genel Kurullarında Pay Sahibinin Temsili ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’ Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan İstanbul-2007 (Ar. Gör. İlhan Yiğit ile birlikte)

7-‘Milletlerarası Tahkim Kanunu’na Göre Lex Mercatoria’nın Esasa Uygulanacak Hukuk Olması’ Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan Istanbul-2007 ((Araştırma Görevlisi Ramazan Durgut ile birlikte).

8-‘Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Sorumsuzluk Anlaşması Akdetme İmkanı Ve Sorumluluğun Sınırlarında Değişiklik Yapılması’ adlı makale Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-2008.

III. KATILINAN PROJELER (basılı eser olarak yayınlanmıştır):
1-İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun “Güdümlü Projeler” kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Eşgüdümünde Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerince proje yöneticisi Prof. Dr. Ünal Tekinalp önderliğinde hazırlanan “Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu-Acquis Communautaire’in Alınması, Açıklamalar-Değerlendirmeler-Öneriler. İstanbul-2001 (Özellikle Topluluk Ticaret Markası Hakkında Konsey Tüzüğü’nün 15-23.maddeleri çevirisi yapılmış, genel görüşmeler toplantılar ve değerlendirmelerle projeye katılınmıştır.

IV. YÜKSEK LİSANS TEZİ:
A Comperative Study on The Carrier’s Liability – The Hague/Visby Rules V The Hamburg Rules (Edinburgh University-1996).

V. DOKTORA TEZİ:
Uluslararası Eşya Taşımalarına İlişkin Konvansiyonlar Bakımından Taşıyıcının Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu (İstanbul Üniversitesi–2005).

VI. YARDIMCI DOÇENT STATUSUNDE FAALİYETLERİ:
A-Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (bitirilmiş)
1-Pınar Demirel; “Garanti Markası Olarak Kalite Sistemlerine Uyumun Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Performanslarında Oluşturduğu Farklılıklar”, 2010-Niğde;(Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim ve Pazarlama Bilim Dalı’nda Hazırlanmış)

2-Hayrullah Çetin, “Turizm İşletmeleri Arası İlişkilerin Örgütsel ve Hukuki Olarak Değerlendirilmesi” 2010-Niğde, (Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim ve Pazarlama Bilim Dalı’nda Hazırlanmış)

B-Ulusal Seminer Sunumu:
1-“Taşıma Belgeleri, Gümrük rejimleri ile ilişkisi ve gümrüğe has sebeplerle Taşıma sürecinin kesintiye uğraması.” (Yürürlüğünün 17.Yılında Kara Taşımacılığına İlişkin CMR Konvansiyonu); Mersin Barosu, 03 Mart 2012

2-“6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Limited Şirketler ve Getirilen Yenilikler”(Yeni Türk Ticaret Kanunu Seminerleri-23/24 Haziran 2012, Bavder)

C-Yapılan Bilimsel Atıflar:
i-Monografik eserlerde:
1-Kübra Yetiş Şamlı, “Taşıyıcının/Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanması Hakkının Kaybı” adlı Yüksek lisans tezinden XII Levha Yayıncılık tarafından Eylül-2008 döneminde kitaplaştırılan eserde Dn.21, dn.67, dn.120, dn.124,dn.126, dn.164. ve diğer bir kısım atıf mevcuttur.

2-Hakan Karan, “Karayolunda Uluslararası eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi”, adlı Turhan Kitabevi tarafından Temmuz-2011 döneminde basılan eserde dn. 109, dn.148, dn.672, dn.676, dn.683 ve diğer bir kısım atıf mevcuttur.

3-Bülent Sözer, “Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Havayolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi”, Vedat Kitapçılık tarafından İstanbul-2009’da basılan kitapta, dn.31, dn.43, dn.66, dn.96.

4-Teoman Ö, Kendigelen A. “Ticaret Hukuku Uygulamalı ders Örnekleri”, adlı Arıkan Basım, İstanbul-2006, adlı eserinde s.2632’te literatür olarak verilmiştir.

5-Ergin Erdil, “CMR Konvansiyon Şerhi (Açıklamalı, İçtihatlı Karayoluyla Uluslar arası Eşya Taşıma Hukuku)” adlı Vedat Kitapçılık tarafından İstnabul-2007 basımı eserde dn.21, dn.26, dn.32 ve diğer bir takım dipnotta atfı vardır.

6-Murat Uslu, “CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu” adlı eser Ocak-2010’da Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmış olup eserde, dn.7, dn.11, dn.13 ve bir kısım dipnotta atıf almıştır.

7-Oğuz Yılmaz, “CMR Hükümlerine Göre Müteakip Taşıma” adlı eser Vedat Kitapçılık tarafından 2008’de yayınlanmış olup, eserde muhtelif dipnotlarda atıf mevcuttur.

8-Ecehan Yeşilova Aras, “Uluslar arası Karayolu İle Yük Taşımacılığında Teslim Süresinin Aşılması ve Teslimde Ödeme (CMR Madde 19-20-21)”adlı eser Adalet Yayınlarından Ankara-2010 basımı olup, dn.75’te atıf yapılmıştır.

9-Burak Adıgüzel, “Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu”adlı eser Ankara-2012, Adalet Yayınevi basımıdır ve eserde muhtelif sayıda atıflar mevcuttur.

10-Tuba Birinci Uzun, “Uluslar arası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu” adlı eser Seçkin Yayıncılıktan Ankara-2012 basımı olup; eserde muhtelif sayıda atfı mevcuttur.

11-Tolga Ayoğlu, “Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari adet-teamüller olarak Lex Mercatoria” adlı eser Vedat Kitapçılık-2011 basımı olup, muhtelif dipnotlarda atıf mevcuttur.

12-Berk Demirkol, “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 24. Maddesi Çerçevesinde Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk (Applicable Law to Contracts in the Framework of Article 24 of the Turkish Private International Law Act)” adlı eser Vedat Kitapçılık tarafından Istanbul 2011’da basılmış olup, eserde atıf almıştır.

13-Vural Seven, “Taşıma Hukuku” Anadolu Üniversitesi yayını, Eylül, 2011, 5. Ve devam eden ünitelerde yararlanılan kaynak olarak atıfta bulunulmuştur.

ii.Makalelerde Atıflar:
14-Muharrem Gençtürk, “Ticaret Kanunu’nun 780.maddesine Göre Eşya Taşıyıcısının Gecikmeden Kaynaklı Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğunun Kapsamı” www.e-akademi.org; hakemli internet dergisinde Haziran-2007’de yayınlanmış; dn.30’da atıf vardır.

15-Canan Ünal, “Uluslararası Hava Taşımasına İlişkin Karar İncelemesi” İstanbul Barosu Dergisi, www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd/20083/ibd200834ki1.pdf Dn.4, dn.18.

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Uyg. Ortalama Öğrenci Sayısı
2009/2010 Bahar 1-Hukukun Temel Kavramları
2-Lojistik Hukuku-I
3-Ulaştırma Sektöründe Uluslararası Sözleşmeler
4-Ticaret Hukuku
3+3
3
3
3
340
60
60
60
2010/2011 Güz 1-Hukukun Temel Kavramları
2-İşletme Hukuku
3-Lojistik Hukuku-II
4-Taşıma Lojistik ve Gümrük Mevzuatı
3
3 + 3
3
3–Y.L.
60
340
60
10
Bahar 1-Hukukun Temel Kavramları
2-Lojistik Hukuku-I
3-Ulaştırma Sektöründe Uluslararası Sözleşmeler
4-Ticaret Hukuku
5-Taşıma Lojistik ve Gümrük mevzuatı
3+3
3
3
3
3 - Y.L.
350
60
60
60
6
2011/2012 Güz 1-Hukukun Temel Kavramları
2-İşletme Hukuku
3-Lojistik Hukuku-II
4-Taşıma Lojistik ve Gümrük mevzuatı
3
3 + 3
3
3 – Y.L.
60
340
60
10
Bahar 1-Hukukun Temel Kavramları
2-Lojistik Hukuku-I
3-Ulaştırma Sektöründe Uluslararası Sözleşmeler
4-Ticaret Hukuku
5-Lojistik Hukuku
3+3
3
3
3
3 Y.L.
350
60
60
60
10

E-MAHKEME BİLİRKİŞİLİKLERİ ve SERBEST MESLEK FAALİYETİ:
2006 yılından itibaren Taşıma Hukuku alanında; 2009 yılı itibarı ile Sigorta Hukuku ve Lojistik Mevzuatı, Gümrük ve Kaçakçılık alanlarında mahkeme bilirkişiliklerinde bulunmaktayım. Özellikle Taşıma, Lojistik ve Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret ve Sigorta alanlarında İstanbul ve Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri ile İstanbul ve Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemelerinde tüm taşıma yöntemleri ve gümrük iş ve işlemleri ile ilgili bilirkişilik görevleri icra etmekteyim.

2013 Bilirkişi Listesinde de Lojistik ve Dış Ticaret Mevzuatı alanlarında özel olarak belirtilmiş bilirkişiyim. Ayrıca muhtelif Hukuk ofisi ve şirketlere iş başı danışmanlık hizmeti vermek üzere serbest meslek faaliyetinde bulunmaktayım.

Yrd. Doç. Dr. Turkay Özdemir
İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Ticaret Hukuku, Lojistik Hukuku, Uluslararası Sözleşmeler
dersleri Öğretim Üyesi